Waar staan we nu

De afgelopen jaren heeft de stichting veel initiatieven ontplooid om geïntegreerd vissen onder de aandacht te brengen en de mogelijkheden te verbeteren. We zien dat er volop steun en waardering is voor ons initiatief. Aan de andere kant merken we dat de feitelijke ruimte voor geïntegreerd vissen alleen maar afneemt.

De overheid ondersteunt, voor zover mogelijk, het delen van vangstrechten voor geïntegreerde vissers. Maar de mogelijkheden zijn erg beperkt en regels zijn complex en afgestemd op grootschaliger vormen van visserij. Het systeem met de daarbij horende concentratie van kapitaal in de vorm van vangstrechten blijft bestaan, waardoor het ontwikkelen van een alternatief financieel lastig blijft. Terwijl het effect op de visstand van de huidige manier van reguleren niet erg groot is.

Niet alle kustvissers zijn in voor verandering. Dat geldt voornamelijk voor de specialisten. Wie klein blijft of wordt, maakt zich kwetsbaar. Zeker omdat overheid en natuurorganisaties in de praktijk schaalvergroting en specialisatie blijven stimuleren. Toch zien de meeste vissers in dat er op den duur veranderingen nodig zijn. Aan vissers de keuze hoe daar mee om te gaan. Aan de stichting de blijvende uitdaging het geïntegreerde perspectief uit te dragen.

Natuurorganisaties hebben een beperkte capaciteit om knelpunten aan te pakken. Er is nog steeds weinig kennis en ervaring met voedselweb beheer van natte natuur. Qua visserij richten de organisaties zich vooral op afspraken met deelsectoren, waarmee convenanten worden gesloten. Ook deze afspraken staan flexibilisering voor vissers in de weg.